Algemene voorwaarden van Livinci GmbH

 

1. Algemeen

Het bedrijf Livinci GmbH – hierna ook “leverancier” genoemd – handelt uitsluitend in overeenstemming met de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Wij erkennen geen inkoop- en/of betalingsvoorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze voorwaarden, tenzij wij in individuele gevallen schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid van de voorwaarden van de klant. Zakelijke en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgorders.

 

2 Leveringsvoorbehoud

 1. De aanbiedingen in de onlineshop zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn voor ons alleen bindend als we ze bevestigen of nakomen door de goederen te verzenden. Nevenafspraken gelden alleen als wij deze schriftelijk bevestigen.
 2. Correcte en tijdige levering aan ons is voorbehouden en de leverancier behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ondeugdelijke levering. De leverancier zal zich naar redelijkheid inspannen om de goederen te verkrijgen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.
 3. De leveringstermijn wordt vertraagd in geval van juridische vakbondsacties of overmacht, indien een onafhankelijke leverancier wordt getroffen, ook in het geval van dergelijke onrechtmatige arbeidsconflicten voor de duur van de respectieve bedrijfsstagnatie.
 4. Bij latere wijzigingen in de overeenkomst die van invloed kunnen zijn op de levertijd, wordt de levertijd op passende wijze verlengd, tenzij hierover speciale afspraken worden gemaakt.
 5. Zolang de koper een betalingsachterstand heeft, wordt onze leveringsplicht opgeschort.

 

3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. De in onze aanbiedingen vermelde prijzen zijn vrijblijvend. Ze zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten, laden, verzekeringen, douanerechten en btw. Deze worden indien nodig apart in rekening gebracht.
 2. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen dienovereenkomstig te verhogen als materiële prijsstijgingen optreden na het sluiten van het contract.
 3. Tenzij anders overeengekomen, gelden de betalingstermijnen 30 dagen netto zonder aftrek.
 4. Wissels en cheques worden alleen geaccepteerd op basis van een uitdrukkelijke overeenkomst en alleen tegen betaling. Discontokosten en andere wisselkosten zijn voor rekening van de klant.
 5. In geval van wanbetaling hebben wij het recht om een rente van 5% per jaar boven de respectievelijke Duitse basisrente te eisen.

 

4 Levering, risico-overgang en levertijd

 1. De levering is voor rekening van de klant. De klant draagt het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen tijdens verzending. Dit geldt ook wanneer de goederen worden verzonden naar een door de klant opgegeven ontvanger, evenals gratis leveringen.
 2. Wij verzekeren de goederen tegen transportschade. Verzekering door ons betekent niet dat wij het risico van transport overnemen.
 3. De leverancier is gerechtigd deelleveringen te doen en kan ook deelfacturen uitreiken indien dit voor de klant redelijk is.

 

5 Melding van gebreken, garantie en aansprakelijkheid

 1. Herkenbare gebreken dienen uiterlijk binnen één week na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons te worden gemeld, onder bijvoeging van bonnen.
 2. Bij gegronde klachten hebben wij het recht te kiezen tussen reparatie of vervangende levering aan de klant.
 3. Indien een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken, begint de verjaringstermijn niet opnieuw.
 4. Een retourzending dient vooraf door ons te worden goedgekeurd en dient verzekerd en franco te zijn. De afzender draagt de kosten voor retourzendingen; vracht-afhaalretouren worden niet geaccepteerd.

 

6 Overige schadeclaims

Alle aanspraken van de klant op vergoeding van schade van welke aard dan ook zijn uitgesloten – ongeacht hun juridische aard. Dit geldt ook voor vorderingen die voortvloeien uit niet-contractuele aansprakelijkheid, uit het niet nakomen van verplichtingen bij contractonderhandelingen en uit het niet nakomen van contractuele of wettelijke secundaire verplichtingen.


7 Eigendomsvoorbehoud

 1. De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling. Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de gereserveerde goederen doorverkopen in de normale gang van zaken; U draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop – ongeacht een combinatie of vermenging van de gereserveerde goederen met een nieuw artikel – bij voorbaat aan ons over ter hoogte van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.
 2. In geval van wanbetaling en ander gedrag van de klant in strijd met de overeenkomst, zijn wij gerechtigd om de goederen onder eigendomsvoorbehoud op kosten van de klant terug te nemen of de overdracht van de vorderingen van de klant tot afkoop jegens derden te eisen .


8 Gegevensverwerking

Wij hebben het recht om alle gegevens met betrekking tot de zakelijke relatie met de klant in de zin van de federale wet op de gegevensbescherming te verwerken of te laten verwerken.

 

9 Toepasselijk recht, plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank,

 1. Het contract is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het uniform kooprecht en contractsluitingsrecht (EKG / EAG) en het VN-kooprecht (CISG) zijn uitgesloten.
 2. De plaats van uitvoering is de zetel van de leverancier, de bevoegde rechtbank is Nordhorn.